جزئیات کسب و کار

>
سایت شرکت : www.chemicalindustries.ir
نوع فعالیت : تولیدی و بازرگانی
خلاصه فعالیت : تولید و تجارت مواد شیمیایی
محدوده کاری : کل کشور

آخرین محصولات ثبت شده


پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)

پلیمریک ایزوسیانات
(P-MDI)